Fujinon GF 32-64mm f/4 R LM WR

 
Lens Reviews / Fujinon Lenses i Not yet tested
Click to see Y-GF32-64-DSF0047.JPG
Y-GF32-64-DSF0047.JPG
Y-GF32-64-DSF0047.RAF
14,101,202 bytes
6192x6192
60 sec
f16.0
0.0 EV
49.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0119-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0119-MOD.JPG
17,443,065 bytes
8241x6183
1.5 sec
f16.0
+0.3 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0119.JPG
Y-GF32-64-DSF0119.JPG
Y-GF32-64-DSF0119.RAF
24,684,307 bytes
8256x6192
1.5 sec
f16.0
+0.3 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0173-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0173-MOD.JPG
16,700,268 bytes
7517x6014
1 sec
f16.0
0.0 EV
38.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0173.JPG
Y-GF32-64-DSF0173.JPG
Y-GF32-64-DSF0173.RAF
26,420,581 bytes
8256x6192
1 sec
f16.0
0.0 EV
38.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0435-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0435-MOD.JPG
18,284,070 bytes
6192x8256
1/160 sec
f4.0
0.0 EV
44.9 mm focal length
ISO 800

Click to see Y-GF32-64-DSF0435.JPG
Y-GF32-64-DSF0435.JPG
Y-GF32-64-DSF0435.RAF
25,605,019 bytes
6192x8256
1/160 sec
f4.0
0.0 EV
44.9 mm focal length
ISO 800

Click to see Y-GF32-64-DSF0447-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0447-MOD.JPG
15,674,688 bytes
8256x6192
0.3 sec
f16.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0447.JPG
Y-GF32-64-DSF0447.JPG
Y-GF32-64-DSF0447.RAF
25,774,797 bytes
8256x6192
0.4 sec
f16.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0459-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0459-MOD.JPG
23,745,821 bytes
8256x6192
1/500 sec
f4.0
0.0 EV
50.8 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0459.JPG
Y-GF32-64-DSF0459.JPG
Y-GF32-64-DSF0459.RAF
18,362,994 bytes
8256x6192
1/500 sec
f4.0
0.0 EV
50.8 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0480-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0480-MOD.JPG
12,185,555 bytes
8256x4644
1.4 sec
f16.0
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0480.JPG
Y-GF32-64-DSF0480.JPG
Y-GF32-64-DSF0480.RAF
30,586,336 bytes
8256x6192
1.4 sec
f16.0
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0619-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0619-MOD.JPG
17,299,541 bytes
8256x6192
30 sec
f16.0
+0.3 EV
46.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0619.JPG
Y-GF32-64-DSF0619.JPG
Y-GF32-64-DSF0619.RAF
28,538,541 bytes
8256x6192
30 sec
f16.0
+0.3 EV
46.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0633-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0633-MOD.JPG
20,996,520 bytes
8256x6192
7.5 sec
f13.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0633.JPG
Y-GF32-64-DSF0633.JPG
Y-GF32-64-DSF0633.RAF
30,657,626 bytes
8256x6192
7.5 sec
f13.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0700-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0700-MOD.JPG
20,945,957 bytes
8256x6192
1/125 sec
f11.0
+0.7 EV
59.6 mm focal length
ISO 1000

Click to see Y-GF32-64-DSF0700.JPG
Y-GF32-64-DSF0700.JPG
Y-GF32-64-DSF0700.RAF
29,164,630 bytes
8256x6192
1/125 sec
f11.0
+0.7 EV
59.6 mm focal length
ISO 1000

Click to see Y-GF32-64-DSF0727-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0727-MOD.JPG
13,486,604 bytes
8066x4032
1/20 sec
f11.0
0.0 EV
42.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0727.JPG
Y-GF32-64-DSF0727.JPG
Y-GF32-64-DSF0727.RAF
31,097,920 bytes
8256x6192
1/20 sec
f11.0
0.0 EV
42.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0748-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0748-MOD.JPG
11,919,124 bytes
8256x4128
1/13 sec
f16.0
+1.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0748.JPG
Y-GF32-64-DSF0748.JPG
Y-GF32-64-DSF0748.RAF
23,800,268 bytes
8256x6192
1/14 sec
f16.0
+1.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0768-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0768-MOD.JPG
20,539,555 bytes
8256x6192
1/500 sec
f5.6
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 640

Click to see Y-GF32-64-DSF0768.JPG
Y-GF32-64-DSF0768.JPG
Y-GF32-64-DSF0768.RAF
28,889,198 bytes
8256x6192
1/500 sec
f5.6
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 640

Click to see Y-GF32-64-DSF0778-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0778-MOD.JPG
21,953,375 bytes
8212x6159
1/340 sec
f11.0
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0778.JPG
Y-GF32-64-DSF0778.JPG
Y-GF32-64-DSF0778.RAF
26,289,988 bytes
8256x6192
1/340 sec
f11.0
+1.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0853-0850-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0853-0850-MOD.JPG
21,600,812 bytes
8229x6172
480 sec
f4.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0853.JPG
Y-GF32-64-DSF0853.JPG
Y-GF32-64-DSF0853.RAF
18,395,359 bytes
8256x6192
480 sec
f4.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF0871-870-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF0871-870-MOD.JPG
20,967,970 bytes
6145x8193
6.5 sec
f16.0
0.0 EV
39.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF0871.JPG
Y-GF32-64-DSF0871.JPG
Y-GF32-64-DSF0871.RAF
22,012,814 bytes
6192x8256
6.5 sec
f16.0
0.0 EV
39.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1041.JPG
Y-GF32-64-DSF1041.JPG
Y-GF32-64-DSF1041.RAF
29,955,539 bytes
8256x6192
2 sec
f13.0
-0.3 EV
35.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1043-1039-1041-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1043-1039-1041-MOD.JPG
31,141,862 bytes
8251x6211
2.1 sec
f13.0
-0.3 EV
35.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1043.JPG
Y-GF32-64-DSF1043.JPG
Y-GF32-64-DSF1043.RAF
31,857,027 bytes
8256x6192
2.1 sec
f13.0
-0.3 EV
35.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1118-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1118-MOD.JPG
11,115,945 bytes
5930x7966
1/450 sec
f4.0
+0.3 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1118.JPG
Y-GF32-64-DSF1118.JPG
Y-GF32-64-DSF1118.RAF
22,550,687 bytes
6192x8256
1/450 sec
f4.0
+0.3 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1243-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1243-MOD.JPG
13,361,073 bytes
6103x8138
1/400 sec
f4.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 400

Click to see Y-GF32-64-DSF1243.JPG
Y-GF32-64-DSF1243.JPG
Y-GF32-64-DSF1243.RAF
23,676,837 bytes
6192x8256
1/400 sec
f4.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 400

Click to see Y-GF32-64-DSF1281.JPG
Y-GF32-64-DSF1281.JPG
Y-GF32-64-DSF1281.RAF
29,521,355 bytes
8256x6192
1/320 sec
f4.0
0.0 EV
39.6 mm focal length
ISO 200

Click to see Y-GF32-64-DSF1684-1691-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1684-1691-MOD.JPG
28,835,125 bytes
8194x6167
2.5 sec
f8.0
-0.3 EV
35.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1684.JPG
Y-GF32-64-DSF1684.JPG
Y-GF32-64-DSF1684.RAF
25,079,882 bytes
8256x6192
1.8 sec
f8.0
-0.7 EV
35.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1687.JPG
Y-GF32-64-DSF1687.JPG
Y-GF32-64-DSF1687.RAF
28,929,511 bytes
8256x6192
1.7 sec
f8.0
-0.7 EV
35.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1759-1764-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1759-1764-MOD.JPG
29,348,219 bytes
8208x6158
12 sec
f11.0
-0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1759.JPG
Y-GF32-64-DSF1759.JPG
Y-GF32-64-DSF1759.RAF
25,557,932 bytes
8256x6192
10 sec
f11.0
-0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1762.JPG
Y-GF32-64-DSF1762.JPG
Y-GF32-64-DSF1762.RAF
32,768,808 bytes
8256x6192
13 sec
f11.0
-0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1815-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF1815-MOD.JPG
14,556,189 bytes
8245x6198
60 sec
f8.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF1815.JPG
Y-GF32-64-DSF1815.JPG
Y-GF32-64-DSF1815.RAF
20,710,307 bytes
8256x6192
60 sec
f8.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF2153-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF2153-MOD.JPG
16,549,720 bytes
6095x8127
1/250 sec
f7.1
-0.3 EV
55.5 mm focal length
ISO 1250

Click to see Y-GF32-64-DSF2153.JPG
Y-GF32-64-DSF2153.JPG
Y-GF32-64-DSF2153.RAF
28,700,753 bytes
6192x8256
1/250 sec
f7.1
-0.3 EV
55.5 mm focal length
ISO 1250

Click to see Y-GF32-64-DSF2231-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF2231-MOD.JPG
19,352,911 bytes
8256x6192
1/125 sec
f4.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1000

Click to see Y-GF32-64-DSF2231.JPG
Y-GF32-64-DSF2231.JPG
Y-GF32-64-DSF2231.RAF
29,330,828 bytes
8256x6192
1/125 sec
f4.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 1000

Click to see Y-GF32-64-DSF2706.JPG
Y-GF32-64-DSF2706.JPG
Y-GF32-64-DSF2706.RAF
29,816,848 bytes
8256x6192
20 sec
f13.0
+0.7 EV
58.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF3196-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF3196-MOD.JPG
20,407,611 bytes
7801x5851
1/125 sec
f4.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF3196.JPG
Y-GF32-64-DSF3196.JPG
Y-GF32-64-DSF3196.RAF
21,634,783 bytes
8256x6192
1/125 sec
f4.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF3210-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF3210-MOD.JPG
23,730,069 bytes
8256x6192
1/125 sec
f4.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF3210.JPG
Y-GF32-64-DSF3210.JPG
Y-GF32-64-DSF3210.RAF
20,494,204 bytes
8256x6192
1/125 sec
f4.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF4076.JPG
Y-GF32-64-DSF4076.JPG
Y-GF32-64-DSF4076.RAF
22,233,711 bytes
8256x6192
1/850 sec
f4.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4473-DISTORTION-32MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4473-DISTORTION-32MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4473-DISTORTION-32MM.RAF
20,030,465 bytes
8256x6192
1/10 sec
f4.0
+0.7 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4474-DISTORTION-64MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4474-DISTORTION-64MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4474-DISTORTION-64MM.RAF
19,414,011 bytes
8256x6192
1/8 sec
f4.0
+0.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4475-VIGNETTE-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4475-VIGNETTE-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4475-VIGNETTE-32MM-F4.RAF
14,586,106 bytes
8256x6192
1/160 sec
f4.0
+2.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4476-VIGNETTE-32MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4476-VIGNETTE-32MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4476-VIGNETTE-32MM-F5.6.RAF
14,741,973 bytes
8256x6192
1/75 sec
f5.6
+2.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4477-VIGNETTE-32MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4477-VIGNETTE-32MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4477-VIGNETTE-32MM-F8.RAF
15,310,020 bytes
8256x6192
1/38 sec
f8.0
+2.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4478-VIGNETTE-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4478-VIGNETTE-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4478-VIGNETTE-64MM-F4.RAF
14,151,931 bytes
8256x6192
1/150 sec
f4.0
+2.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4479-VIGNETTE-64MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4479-VIGNETTE-64MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4479-VIGNETTE-64MM-F5.6.RAF
14,245,934 bytes
8256x6192
1/85 sec
f5.6
+2.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4480-VIGNETTE-64MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4480-VIGNETTE-64MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4480-VIGNETTE-64MM-F8.RAF
14,532,323 bytes
8256x6192
1/42 sec
f8.0
+2.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4482-CLOSE-FOCUS-64MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4482-CLOSE-FOCUS-64MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4482-CLOSE-FOCUS-64MM.RAF
19,118,586 bytes
8256x6192
1/2000 sec
f4.0
+0.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF4486-CLOSE-FOCUS-32MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4486-CLOSE-FOCUS-32MM.JPG
Y-GF32-64-DSF4486-CLOSE-FOCUS-32MM.RAF
18,768,641 bytes
8256x6192
1/1900 sec
f4.0
+0.7 EV
32.0 mm focal length
ISO 1600

Click to see Y-GF32-64-DSF4566-CA-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4566-CA-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4566-CA-32MM-F4.RAF
19,680,722 bytes
8256x6192
1/10 sec
f4.0
+0.7 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4569-CA-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4569-CA-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4569-CA-64MM-F4.RAF
19,703,383 bytes
8256x6192
1/15 sec
f4.0
+0.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4582-SHARP-46MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4582-SHARP-46MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4582-SHARP-46MM-F4.RAF
30,114,089 bytes
8256x6192
1/300 sec
f4.0
0.0 EV
45.7 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4589-SHARP-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4589-SHARP-64MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4589-SHARP-64MM-F4.RAF
29,750,197 bytes
8256x6192
1/210 sec
f4.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4590-SHARP-64MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4590-SHARP-64MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4590-SHARP-64MM-F5.6.RAF
29,854,385 bytes
8256x6192
1/120 sec
f5.6
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4591-SHARP-64MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4591-SHARP-64MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4591-SHARP-64MM-F8.RAF
30,263,876 bytes
8256x6192
1/50 sec
f8.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4592-SHARP-64MM-F11.JPG
Y-GF32-64-DSF4592-SHARP-64MM-F11.JPG
Y-GF32-64-DSF4592-SHARP-64MM-F11.RAF
32,952,163 bytes
8256x6192
1/15 sec
f11.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4596-SHARP-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4596-SHARP-32MM-F4.JPG
Y-GF32-64-DSF4596-SHARP-32MM-F4.RAF
33,335,535 bytes
8256x6192
1/60 sec
f4.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4597-SHARP-32MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4597-SHARP-32MM-F5.6.JPG
Y-GF32-64-DSF4597-SHARP-32MM-F5.6.RAF
34,257,141 bytes
8256x6192
1/30 sec
f5.6
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4598-SHARP-32MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4598-SHARP-32MM-F8.JPG
Y-GF32-64-DSF4598-SHARP-32MM-F8.RAF
33,868,470 bytes
8256x6192
1/15 sec
f8.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4599-SHARP-32MM-F11.JPG
Y-GF32-64-DSF4599-SHARP-32MM-F11.JPG
Y-GF32-64-DSF4599-SHARP-32MM-F11.RAF
34,388,771 bytes
8256x6192
1/8 sec
f11.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4677-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4677-MOD.JPG
24,242,729 bytes
8256x6192
12 sec
f11.0
+0.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4677.JPG
Y-GF32-64-DSF4677.JPG
Y-GF32-64-DSF4677.RAF
31,337,129 bytes
8256x6192
12 sec
f11.0
+0.7 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4743.JPG
Y-GF32-64-DSF4743.JPG
Y-GF32-64-DSF4743.RAF
31,033,451 bytes
8256x6192
8 sec
f11.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4746-4740-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4746-4740-MOD.JPG
32,647,488 bytes
8245x6183
7.5 sec
f11.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4746.JPG
Y-GF32-64-DSF4746.JPG
Y-GF32-64-DSF4746.RAF
29,535,210 bytes
8256x6192
7.5 sec
f11.0
+0.3 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4785-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4785-MOD.JPG
31,888,348 bytes
6192x8256
1.7 sec
f13.0
+0.7 EV
62.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4785.JPG
Y-GF32-64-DSF4785.JPG
Y-GF32-64-DSF4785.RAF
33,894,234 bytes
6192x8256
1.7 sec
f13.0
+0.7 EV
62.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4800-4796-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4800-4796-MOD.JPG
27,966,065 bytes
8007x6007
1.3 sec
f13.0
0.0 EV
44.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4800.JPG
Y-GF32-64-DSF4800.JPG
Y-GF32-64-DSF4800.RAF
30,091,047 bytes
8256x6192
1.3 sec
f13.0
0.0 EV
44.9 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4818-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4818-MOD.JPG
18,728,727 bytes
8256x6192
0.5 sec
f11.0
+0.7 EV
42.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4818.JPG
Y-GF32-64-DSF4818.JPG
Y-GF32-64-DSF4818.RAF
25,099,977 bytes
8256x6192
0.4 sec
f11.0
+0.7 EV
42.5 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4877.JPG
Y-GF32-64-DSF4877.JPG
Y-GF32-64-DSF4877.RAF
30,516,505 bytes
6192x8256
7 sec
f16.0
0.0 EV
64.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4959-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF4959-MOD.JPG
21,223,098 bytes
6192x8256
1.3 sec
f11.0
-0.3 EV
59.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF4959.JPG
Y-GF32-64-DSF4959.JPG
Y-GF32-64-DSF4959.RAF
30,298,640 bytes
6192x8256
1.3 sec
f11.0
-0.3 EV
59.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5057-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF5057-MOD.JPG
14,941,754 bytes
8256x6192
1.6 sec
f11.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5057.JPG
Y-GF32-64-DSF5057.JPG
Y-GF32-64-DSF5057.RAF
22,805,838 bytes
8256x6192
1.6 sec
f11.0
0.0 EV
32.0 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5075-5079-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF5075-5079-MOD.JPG
18,197,060 bytes
6160x8208
0.4 sec
f8.0
+1.0 EV
53.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5075.JPG
Y-GF32-64-DSF5075.JPG
Y-GF32-64-DSF5075.RAF
21,517,307 bytes
6192x8256
0.4 sec
f8.0
+1.0 EV
53.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5077.JPG
Y-GF32-64-DSF5077.JPG
Y-GF32-64-DSF5077.RAF
23,952,140 bytes
6192x8256
0.4 sec
f8.0
+1.0 EV
53.6 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5132-5137-MOD.JPG
Y-GF32-64-DSF5132-5137-MOD.JPG
17,608,374 bytes
6209x8277
0.7 sec
f11.0
+0.7 EV
40.3 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5132.JPG
Y-GF32-64-DSF5132.JPG
Y-GF32-64-DSF5132.RAF
20,593,434 bytes
6192x8256
0.7 sec
f11.0
+0.7 EV
41.1 mm focal length
ISO 100

Click to see Y-GF32-64-DSF5134.JPG
Y-GF32-64-DSF5134.JPG
Y-GF32-64-DSF5134.RAF
22,568,633 bytes
6192x8256
0.7 sec
f11.0
+0.7 EV
41.1 mm focal length
ISO 100

   

All images copyright © 2017 by The Imaging Resource. All rights reserved.